Για την εργαστηριακή εξάσκηση θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα. Συγκεκριμένα για την θεματική περιοχή της ανάλυσης γονιδίων έκφρασης θα χρησιμοποιηθούν τα περιβάλλοντα python & Jupiter notebook με έμφαση στο πακέτο scikit-learn για τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον τομέα της ανάλυση γονιδιακών εκφράσεων.