Τα επιδημιολογικά μαθηματικά και υπολογιστικά πρότυπα μπορούν να βασιστούν στη Θεωρία Κοινωνικών δικτύων. Ως εκ τούτου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάπτυξης μαθηματικών και υπολογιστικών επιδημιολογικών προτύπων παράλληλα με τις αρχές ανάπτυξης αντίστοιχων προτύπων για τη μελέτη της δυναμικής κοινωνικών δικτύων.

Μια εξίσου ενδιαφέρουσα προσέγγιση περιλαμβάνει και την εισαγωγή στοιχείων της Θεωρίας Παιγνίων, με τη βοήθεια της οποίας εξετάζεται επιπρόσθετα και το ζήτημα της λήψης αποφάσεων που αφορούν σε ατομικές ή/και συλλογικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας ή πανδημίας για θέματα όπως ο εμβολιασμός και η κοινωνική αποστασιοποίηση (social distancing). Εξετάζονται διάφοροι τύποι προτύπων και παράγοντες όπως η ανοσία και η ενίσχυσή της μέσω εμβολιασμού, το μέγεθος του πληθυσμού και το επίπεδο συνδεσιμότητας των μελών του πληθυσμού.