Η καρκινική ανάπτυξη μπορεί να προσομοιωθεί με χρήση δισδιάστατων ή/και τρισδιάστατων κυψελικών αυτόματων (cellular automata) κάθε στοιχείο του οποίου θεωρούμε ότι αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό κύτταρο του ιστού. Κάθε κύτταρο μπορεί να βρεθεί σε μία διακριτή κατάσταση (φυσιολογική, πρώιμη καρκινική, ώριμη καρκινική, απόπτωση) και αλληλοεπιδρά με τα γειτονικά του κύτταρα με προκαθορισμένους τρόπους, με ενδεχόμενο να μεταβληθεί η κατάστασή του. Υπολογιστικές προσομοιώσεις του προτύπου αυτού παράγουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με τα μαθηματικά πρότυπα του Γκόμπερτζ για την καρκινική ανάπτυξη (Gompertz models).

Σε μια δεύτερη προσέγγιση, η καρκινική ανάπτυξη περιγράφεται με όρους Θεωρίας Παιγνίων. Πιο συγκεκριμένα εισάγεται το Παίγνιο των Δημοσίων Αγαθών (Public Goods Game) για να διερευνηθούν οι καταστάσεις ισορροπίας που επιτυγχάνονται όταν ένας πληθυσμός χωρίζεται σε δύο υποπληθυσμούς όπου ο ένας παράγει αγαθά, ενώ ο άλλος όχι, αλλά υπάρχει ανάγκη κατανάλωσης μιας ελάχιστης ποσότητας των αγαθών αυτών από όλα τα μέλη και των δύο υποπληθυσμών.